کادر اداری و اجرایی  
سرکار خانم سمیه زادهوش                معاونت اجرایی               
سرکارخانم ندا ایزددوست                  معاونت آموزشی              
سرکار خانم مرضیه رستگار                 معاونت پرورشی               
سرکار خانم محدثه شکوهی یکتا          مشاور پایه هفتم               
سرکار خانم سمانه آذینه                    مشاور پایه هشتم  
سرکار خانم سبا بیات                        مشاور پایه نهم                    
سرکار خانم شیرین رضائی                  مسئول IT      
سرکار خانم مریم مظاهری                 متصدی آزمایشگاه                
سرکار خانم فاطمه حاج هاشم             مشاور کلینیکی