کادر آموزشی و علمی  
سرکار خانم آرزو سمیعی                                        دبیر تاریخ، جغرافیا و مکالمه عربی         
سرکارخانم جمانه سادات پیغمبرزاده                       مربی پرورشی و دبیر قرآن
سرکار خانم زهرا یاوری                                          دبیر دینی و عربی
سرکار خانم فاطمه تقی خانی                                   دبیر عربی
سرکار خانم معصومه رضائی برمی                           دبیر مطالعات اجتماعی
سرکار خانم الهه احمدی                                   دبیر مطالعات اجتماعی
سرکار خانم قدسی نصراله                                     دبیر ادبیات فارسی
سرکار خانم مریم سادات روح الهی                         دبیر ادبیات فارسی
سرکار خانم سعیده محمودیان                                 دبیر پیام های آسمانی و آمادگی دفاعی
سرکار خانم معصومه یوسفی                                   دبیر ریاضی
سرکار خانم هاجر بنی خادمی                                   دبیر ریاضی
سرکار خانم فاطمه حاجی                                        دبیر ریاضی
سرکار خانم هانیه سلیمانی                                       دبیر زیست
سرکار خانم فائزه حمزه خانی                                  دبیر آزمایشگاه و مربی پژوهش زیست فناوری
سرکار خانم فهیمه معصومی                                    دبیر فیزیک
سرکار خانم نسرین محمدزاده                                  دبیر فیزیک
سرکار خانم اکرم ضرابیها                                      دبیر کار و مهارت هنری
سرکار خانم زهراسادات توکلی                                دبیر پژوهش معماری و هنر
سرکارخانم شکوه صفاشاد                                      دبیر فناوری
سرکارخانم طاهره کارگرشریف آباد                          دبیر پژوهش الکترونیک و رباتیک و دبیر کار و فناوری
سرکار خانم نعیمه حسینی                                       دبیر هنر
سرکار خانم زهرا سادات حسینی                              دبیر هنر
سرکار خانم مریم خرمی                                         دبیر هنر
سرکار خانم مرسده موسوی                                    سوپروایزر زبان انگلیسی
سرکار خانم زهرا عربعلی زاده                                 دبیر ورزش"والیبال"
سرکارخانم نجمه رضایی                                        دبیر ورزش"هندبال"
سرکار خانم نرگس رستمی                                     دبیر ورزش"رزمی"